หลักสูตร Trinity

Screen Shot 2015-12-19 at 11.00.10 AM

 Screen Shot 2016-01-11 at 10.58.20 PM Screen Shot 2016-01-11 at 10.58.39 PM

เหตุใดจึงต้องสอบทรินิตี้

ทำไมจึงต้องสอบดนตรี?

การเรียนดนตรีประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับดนตรี อาทิ ชื่อตัวโน้ต ค่าของตัวโน้ต อัตราจังหวะ เครื่องหมายทางดนตรี จนถึงความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ผู้ประพันธ์ สไตล์เพลงและยุคสมัย นอกจากนี้แล้ว ยังมีความรู้ด้านเทคนิค วิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง การทำเสียงที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมและสื่ออารมณ์ได้หลากหลาย การควบคุมเครื่องดนตรี รวมถึงการตีความและการสัมผัสเสียงดนตรีด้วยจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในดนตรีอย่างถ่องแท้

เพราะฉะนั้นแล้ว การเรียนดนตรีจึงจำเป็นต้องเรียนอย่างมีระบบ แบบแผน และทิศทางที่แน่นอน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียนทีละเพลงต่อกันไป แต่จำต้องคำนึงถึงระดับที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานและพัฒนาไปสู่เทคนิคและความเข้าใจที่ซับซ้อนขึ้น

ในการเรียนรู้สิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจและความสามารถในระดับใด ด้านใดบ้าง และมีจุดอ่อนที่ใดที่จำเป็นต้องแก้ไข การเรียนดนตรีก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากหากมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะไปได้อย่างต่อเนื่องและมีแบบแผน และทำให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอ ก่อนจะก้าวไปสู่ระดับความสามารถขั้นต่อไป

Trinity College London เป็นบอร์ดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ ที่มีการดำเนินการสอบมามากกว่า 135 ปี โดยเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Trinity College of Music ในปี 1877 ในปัจจุบันดำเนินการสอบในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และมีผู้สอบกว่า 6 แสนคนต่อปี

การสอบดนตรีของ Trinity College London มีการกำหนดหลักสูตรที่แน่นอน ต่อเนื่องเป็นลำดับ และช่วยให้นักเรียนพัฒนาฝีมือไปได้อย่างถูกวิธี โดย

  • สร้างทิศทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีเป้าหมาย
  • ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม
  • ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างรอบด้าน
  • ให้ประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานแสดงถึงระดับการเรียนรู้อย่างชัดเจน ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

การสอบของ Trinity College London มีหลากหลายรูปแบบและมีการแบ่งระดับอย่างชัดเจน เพื่อทุกคนสามารถเลือกระดับการสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับปริญญา ทำให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนสามารถใช้อ้างอิง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนกำลังพัฒนาไปอย่างถูกทิศทางและมีหลักการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู้ นอกจากนี้การสอบยังทำให้ได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาฝีมือต่อไป

ทำไมจึงต้องสอบทรินิตี้?

ด้วยประสบการณ์การดำเนินการสอบเป็นระยะเวลานานกว่า 135 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบและหลักสูตรการสอบของ Trinity ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีตลอดมา โดยอาศัยพื้นฐานที่แข็งแรงของระบบการสอบบวกกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านการนำแนวคิดการเรียนการสอนดนตรีที่ทันสมัยประยุกต์เข้ากับการสอบและปรับปรุงให้การสอบนั้นทันสมัยอยู่เสมอ โดยยึดหลักการว่า การสอบนั้นจะต้องมีความเหมาะสมทางเนื้อหา (relevance) จะต้องมีความเป็นมาตรฐาน (reliabilty) และจะต้องเป็นการสอบที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นกลางและถูกต้อง (validity) เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

ครอบคลุม

ครอบคลุมเครื่องดนตรีต่าง ๆ กว่า 30 ชนิด

ครบครัน

มีการสอบหลายรูปแบบเพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

เน้นการพัฒนาระยะยาว

มีการแบ่งการสอบเป็นระดับอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับปริญญา เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

เชี่ยวชาญ

อาจารย์ผู้สอบผู้มีประสบการณ์ทางดนตรีมากมาย ที่เดินทางมาสอบให้ในประเทศไทย โดยอาจารย์ทุกท่านจะผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คะแนนอย่างเป็นกลางและตามมาตรฐานสากล รวมทั้งยังเน้นการให้ประสบการณ์เชิงบวกแก่ผู้สอบ เป็นการสร้างกำลังใจในการเรียนรู้

ทันสมัย

หลักสูตรการสอบได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีบทเพลงตั้งแต่ยุคสมัยบาโรค คลาสสิก โรแมนติก จนถึงสมัยปัจจุบัน เพื่อประสบการณ์ดนตรีรอบด้านของนักเรียน

ชัดเจน

มีการวัดผลที่เข้าใจง่าย และให้รายละเอียดชัดเจนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงได้ โดยมีการแสดงผลการเรียนรู้แต่ละส่วนอย่างชัดเจน ทั้งด้านความถูกต้องแม่นยำและความคล่องแคล่ว ความสามารถทางเทคนิค ตลอดจนความเหมาะสมในการตีความและสื่อสารอารมณ์ รวมทั้งทักษะเสริมต่าง ๆ เช่น การอ่านโน้ต การฟัง การด้นสด ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นนักดนตรี

ระดับโลก

มีการดำเนินการสอบในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากล อาทิ OfQual (Office of Qualifications and Examinations Regulator) ของประเทศอังกฤษ และ EQF (European Qulifications Framework) ของสหภาพยุโรป ตลอดจน ระบบ UCAS (United Kingdom Universities’ and Colleges’ Admissions Service) ที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ

บริการการสอบที่ยอดเยี่ยม

ศููนย์สอบ Trinity College London พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบ ด้วยบริการการเลือกวันสอบ ตลอดจนทีมงานทางวิชาการที่พร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบทั้งระหว่างการรับสมัครและระหว่างช่วงการเตรียมตัวสอบ