Ear

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้โหลดเก็บไว้เพื่อ ส่งต่อให้กับผู้อื่น หรือเพื่อนๆ โดยเด็ดขาด

ใครฝ่าฝืน เราจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หนังสือเรียน Ear    —-> Earbook  2018      Earbook-2019

Web ทำขั้นคู่         —–> Exercises-interval

เพลงประจำขั้นคู่     —-> Song for interval

ฝึกร้อง Scales         —-> ร้อง Scales

Dictation sheet    —-> Sheet


Rhythm  Dictation ใหม่ 2019

Lv.1 —–> คลิก

การทำ Dictation หรือ Interval ต้องทำทุกวัน ถ้าไม่มีการสั่งการบ้านใหม่ก็ ให้ทำอันเดิมต่อเนื่องไป 
จะไม่มีการบอกว่าไม่ทราบ ไม่ได้นะครับ  ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ย้ำ ทุกวัน

Rhythm  Dictation   —> Lv(2/4 , 3/4 , 4/4) เงื่อนไขแต่ละอัน คลิ๊ก

Lv.1 ——>  คลิก    —–> เฉลย Lv.1

Lv.2 —–>  คลิก     —–> เฉลย Lv.2

Lv.3 —–>  คลิก     —–> เฉลย Lv.3

Lv.4 —–>  คลิก     —–> เฉลย Lv.4

Lv.5 —–>  คลิก     —–> เฉลย Lv.5

Lv.6 —–>  คลิก     —–> เฉลย Lv.6

Lv.7 —–>  คลิก      —–>เฉลย Lv.7

Lv.8 —–> คลิก      —–>เฉลย Lv.8

Lv.9 —–>คลิก       —–>เฉลย Lv.9

Lv.10 —>คลิก       —–>เฉลย Lv.10

Melody  Dictation —> เงื่อนไขแต่ละ Lv คลิ๊ก

Lv.1 —–> คลิก ——>เฉลย 1.1-1.9 / 1.10-1.18 / 1.19-1.27

Lv.2 —–> คลิก——>เฉลย 2.1-2.9 /2.10-2.18

Lv.3 —–> คลิก——>เฉลย Key C 3.1-3.15 / Key F 3.16-3.25 / Key G 3.26-3.35

Lv.4 —–> คลิก——>เฉลย  Key-C 4.1-4.15 / Key-F 4.16-4.25  / Key-G 4.26-4.35

Lv.5 —–> คลิก——>เฉลย Key C  / Key F  Key G

Lv.6 —–> คลิก——>เฉลย Key C / Key F / Key G

Lv.7 —–> คลิก——>เฉลย Key C / Key F / Key G

Lv.8 —–> คลิก——>เฉลย Key-C / Key-F / Key-G

Lv.9 —–> คลิก——>เฉลย Key-C / Key-F / Key-G

Lv.10 —–> คลิก——>เฉลย

 

 

 

ระเบียบการครู

ระเบียบDD

Regulation